31 sierpień 2006

Zakończono aktualizację strony Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy pod adresem www.pup-olesnica.internetdsl.pl.
Po aktualne informacje zapraszamy na nową stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy pod adresem www.praca-olesnica.pl. Tam też prowadzą wszystkie automatyczne przekierowania na stronie.


11 sierpień 2006

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, spełniających wymagania formalne na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 21.07.2006r.

 • 1. Ewa Leszczyńska-Kołacka zam. Oleśnica
 • 2. Katarzyna Sobiś zam. Sądrożyce
 • 3. Alicja Maria Baraniak zam. Oleśnica
 • Osoby te zostały zakwalifikowane do II etapu procedury naboru.  08 sierpień 2006

  Zawarcie umowy na dostawę do siedziby Zamawiającego serwera bazy danych Systemu Informatycznego PULS , zasilacza UPS do serwera oraz taśm do streamera  31 lipiec 2006

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę do siedziby Zamawiającego serwera bazy danych Systemu Informatycznego PULS , zasilacza UPS do serwera oraz taśm do streamera  21 lipiec 2006

  Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy

  Ogłasza konkurs na stanowisko: Referent- 1 osoba

  Szczegóły konkursu

   

  17 lipiec 2006

  Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na dostawę serwera bazy danych Systemu Informatycznego PULS, zasilacza UPS do serwera, taśm do streamera


  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   

  08 czerwiec 2006

  Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup środków biurowych , papieru, tonerów, tuszy barwiących i taśm do drukarek.

   

  05 czerwiec 2006

   

  OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI
  (stan prawny na dzień 1 czerwca 2006 r.)
   

  I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
  1. Zasiłki dla bezrobotnych:
  - podstawowy(100%) 532,90
  - obniżony (80%) 426,40
  - podwyższony (120%) 639,50
  2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
  - odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 213,20
  - odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ). 532,90
  3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
  - 20% zasiłku podstawowego 106,60
  4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
  - za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

  266,45

  - z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych) 159,87
  5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych). 266,45
  Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2006 r. o 2,1% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2005 r. w stosunku do 2004 r.
  Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopę procentową obowiązującą go w danym roku składkowym) tj. w łacznej wysokości - 33,4 %.
  II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
  1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
  - w pełnym wymiarze czasu pracy ( 532,90 + 95,92 *) 628,82
  - w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 449,55 + 80,92 *) 530,47
  - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 899,10+ 161,84*) 1.060,94
  2. robót publicznych
  - refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.265,09 + 227,72 *), 1.492,81
  - refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.530,18 + 455,43*) 2.985,61
  3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
  - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.697,30
  */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,90 % do 3,60 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
  III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
  1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 10.120,72
  2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
  a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.650,90
  b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 7.590,54
  c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 5.060,36
  3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.650,90
  4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006 r.) 5,50 %
  Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
  IV. Wynagrodzenia i składki.
  1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2006) 899,10
  2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw.2005 r. 2.530,18
  3. Skladka na Fundusz Pracy 2,45%
  4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
  5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2006 r) 8,75%

   

  15 maj 2006

  Ogłoszenie przetargu na zakup środków biurowych , papieru, tonerów, tuszy barwiących i taśm do drukarek.

   

  OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI
  (stan prawny na dzień 1 maja 2006 r.)

   
  I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
  1. Zasiłki dla bezrobotnych:
  - podstawowy(100%) 521,90
  - obniżony (80%) 417,60
  - podwyższony (120%) 626,30
  2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
  - odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 208,80
  - odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ). 521,90
  3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
  - 20% zasiłku podstawowego 104,40
  4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
  - za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

  261,00

  - z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych) 156,60
  5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych). 261,00
  Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2005 r. o 3,5% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do 2003 r.
  Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,93 %) tj. w łacznej wysokości - 33,45 %.
  II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
  1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
  - w pełnym wymiarze czasu pracy ( 521,90 + 93,94 *) 615,84
  - w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 449,55 + 80,92 *) 530,47
  - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 899,10+ 161,84*) 1.060,94
  2. robót publicznych
  - refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.264,31 + 227,58 *), 1.491,89
  - refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.528,62 + 455,15*) 2.983,77
  3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
  - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.697,30
  */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,90 % do 3,60 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
  III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
  1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 10.114,48
  2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
  a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.643,10
  b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 7.585,86
  c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 5.057,24
  3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.643,10
  4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006 r.) 5,50 %
  Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
  IV. Wynagrodzenia i składki.
  1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2006) 899,10
  2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw.2005 r. 2.528,62
  3. Skladka na Fundusz Pracy 2,45%
  4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
  5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2006 r) 8,75%

   


   

   

  08 maj 2006

  Aktualizacja statystyk

   

  26 kwiecień 2006

  Informacja o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup środków biurowych , papieru, tonerów, tuszy barwiących i taśm do drukarek.

   

  06 kwiecień 2006

  Aktualizacja statystyk

   

  05 kwiecień 2006

  OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI
  (stan prawny na dzień 1 kwiecień 2006 r.)

   
  I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
  1. Zasiłki dla bezrobotnych:
  - podstawowy(100%) 521,90
  - obniżony (80%) 417,60
  - podwyższony (120%) 626,30
  2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
  - odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 208,80
  - odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ). 521,90
  3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
  - 20% zasiłku podstawowego 104,40
  4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
  - za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

  261,00

  - z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych) 156,60
  5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych). 261,00
  Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2005 r. o 3,5% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do 2003 r.
  Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,93 %) tj. w łacznej wysokości - 33,45 %.
  II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
  1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
  - w pełnym wymiarze czasu pracy ( 521,90 + 93,94 *) 615,84
  - w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 449,55 + 80,92 *) 530,47
  - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 899,10+ 161,84*) 1.060,94
  2. robót publicznych
  - refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.264,31 + 227,58 *), 1.491,89
  - refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.528,62 + 455,15*) 2.983,77
  3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
  - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.697,30
  */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,90 % do 3,60 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
  III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
  1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 10.114,48
  2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
  a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.643,10
  b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 7.585,86
  c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 5.057,24
  3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.643,10
  4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006 r.) 5,50 %
  Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
  IV. Wynagrodzenia i składki.
  1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2006) 899,10
  2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw.2005 r. 2.528,62
  3. Skladka na Fundusz Pracy 2,45%
  4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
  5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2006 r) 8,75%

   

  28 marzec 2006

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO.

    

  Przedmiot zamówienia:

  Zakup środków biurowych , papieru, tonerów, tuszy barwiących i taśm do drukarek.

   

  22 marzec 2006

  Programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy w latach 2006 - 2007

   

  21 marzec 2006

  Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy brał udział w IV Powiatowych Targach Edukacyjnych w Oleśnicy, które odbyły się 17 marca 2006.

  Zobacz zdjęcia ...

   

  07 marzec 2006

  Aktualizacja statystyk

   

  06 marzec 2006

  OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI
  (stan prawny na dzień 1 marca 2006 r.)

   
  I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
  1. Zasiłki dla bezrobotnych:
  - podstawowy(100%) 521,90
  - obniżony (80%) 417,60
  - podwyższony (120%) 626,30
  2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
  - odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 208,80
  - odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ). 521,90
  3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
  - 20% zasiłku podstawowego 104,40
  4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
  - za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

  261,00

  - z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych) 156,60
  5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych). 261,00
  Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2005 r. o 3,5% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do 2003 r.
  Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,97 %) tj. w łacznej wysokości - 33,49 %.
  II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
  1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
  - w pełnym wymiarze czasu pracy ( 521,90 + 93,94 *) 615,84
  - w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 449,55 + 80,92 *) 530,47
  - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 899,10+ 161,84*) 1.060,94
  2. robót publicznych
  - refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.264,31 + 227,58 *), 1.491,89
  - refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.528,62 + 455,15*) 2.983,77
  3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
  - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.697,30
  */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,97 % do 3,86 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
  III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
  1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 10.114,48
  2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
  a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.643,10
  b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 7.585,86
  c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 5.057,24
  3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.643,10
  4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006 r.) 5,50 %
  Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
  IV. Wynagrodzenia i składki.
  1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2006) 899,10
  2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw.2005 r. 2.528,62
  3. Skladka na Fundusz Pracy 2,45%
  4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
  5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2006 r) 8,75%

   

   

  02 marzec 2006

  Ogłoszenie wyników postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro

  Przedmiot zamówienia:

  Wymiana stolarki okiennej w budynku filii PUP w Sycowie, ul. Mickiewicza 7, 56-500 Syców- II etap.

   

  22 luty 2006

  Na podstawie art. 150 a i 150 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) w okresie od 30 listopada 2005r. do 28 lutego 2006r można ubiegać się o przyznanie prawa do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu. bezrobociu.

   

  I grupa osób ubiegających się o w/w prawa

   zawarta jest w art. 150 a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który wskazuje, że  prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001r. , przysługuje osobie, która do dnia 12 stycznia 2002r. spełniła warunki do jego nabycia.

   

  II grupa osób ubiegających się o w/w prawa

  zawarta jest w art. 150 a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który wskazuje, że prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie, która do dnia 12 stycznia 2002r. nie spełniła warunku posiadania okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, jeżeli w dniu 31 grudnia 2001r. pobierała zasiłek dla bezrobotnych i w wyniku zaliczenia okresu pobierania tego zasiłku do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego uzyskałaby prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

   

  III grupa osób ubiegających się o w/w prawa

   zawarta jest w art. 150 b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który wskazuje, że pracownikowi byłego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli w okresie od dnia 01 stycznia 2002r. do dnia 31 lipca 2004r. spełnił warunki określone w art. 37 k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 01 stycznia 2002r., z wyłączeniem wyrazów „w dniu 7 listopada 2001r.”.    

   

  16 luty 2006

  Zapraszamy osoby bezrobotne na zajęcia aktywizacyjne

   

  10 luty 2006

  OGŁOSZENIE o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO.

  Przedmiot zamówienia:

  Wymiana stolarki okiennej w budynku filii PUP w Sycowie,

  ul. Mickiewicza 7,  56-500 Syców-II etap.

   

  06 luty 2006

  Aktualizacja statystyk

   

  12 styczeń 2006

  Aktualizacja statystyk

   

  4 styczeń 2006

  OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI
  (stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.)
   
  I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
  1. Zasiłki dla bezrobotnych:
  - podstawowy(100%) 521,90
  - obniżony (80%) 417,60
  - podwyższony (120%) 626,30
  2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
  - odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 208,80
  - odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ). 521,90
  3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
  - 20% zasiłku podstawowego 104,40
  4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
  - za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

  261,00

  - z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych) 156,60
  5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych). 261,00
  Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2005 r. o 3,5% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do 2003 r.
  Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,97 %) tj. w łacznej wysokości - 33,49 %.
  II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
  1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
  - w pełnym wymiarze czasu pracy ( 521,90 + 93,94 *) 615,84
  - w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 449,55 + 80,92 *) 530,47
  - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 899,10+ 161,84*) 1.060,94
  2. robót publicznych
  - refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.173,62 + 211,25 *), 1.384,87
  - refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.347,24 + 422,50*) 2.769,74
  3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
  - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.697,30
  */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,97 % do 3,86 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
  III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
  1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 9.388,96
  2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
  a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 11.736,20
  b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 7.041,72
  c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 4.694,48
  3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 11.735,20
  4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.09.2005 r.) 6,00 %
  Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
  IV. Wynagrodzenia i składki.
  1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2006) 899,10
  2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw.2005 r. 2.347,24
  3. Skladka na Fundusz Pracy 2,45%
  4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
  5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2006 r) 8,75%

   

  Archiwum Aktualności

  2005  2004  2003